0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ)

  Trade 44 Sp. z o.o., далі – Компанія, з одного боку, та фізична особа/фізична особа- підприємець/юридична особа, далі – Клієнт, з іншого боку, а спільно – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наведене нижче.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, зміст слів яких та значення яких Сторонами зрозумілі та зрозумілі однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб про укладення цього Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт – повна та безумовна згода Клієнта про прийняття Оферти Компанії в цілому, яка виражається у діях Клієнта з реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop без підписання на цьому Договорі.

  Особистий кабінет Meest China Shop – розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в Інтернеті на веб-сайті https://meest-shop.com/.

  Послуга викупу товарів – послуга, яка полягає у придбанні Компанією від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou .com.

  Продавці/Продавець – інтернет-магазини: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com. Trade 44 Sp. z o.o. – не є продавцем/власником/постачальником Товару (Товарів).

  Ціна – грошова сума, що складається з: вартості Товару та Комісії Компанії.

  Комісія – грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, яка стягується Компанією у розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним із способів, встановлених на веб- сайті https://meest-shop.com/.

  Товар – матеріальний об'єкт, інформація про який міститься на веб- сайті https://meest-shop.com/, або інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  Стандартні Умови Сервісу Meest China Shop (далі – СУС Meest China Shop) – сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Meest China Shop, розміщені на веб- сайті https://meest-shop.com/

  Баланс викупу – функція в Особистому кабінеті Meest China Shop, за допомогою якої Клієнт здійснює оплату послуг Компанії. Надходження оплачених Клієнтом коштів Компанії, а також повернення коштів Компанії Клієнту (у випадках та способами, встановленими цим Договором), відображається на Балансі викупу в Особистому кабінеті Meest China Shop Клієнта.

  Усі терміни та визначення у цій Оферті, сформульовані в однині, також використовуються за текстом і в множині з ідентичним смисловим, правовим навантаженням.

  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Згідно з цим Договором та на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу викупу товарів.

  На самостійний вибір Клієнта та за додаткову плату (згідно з Тарифами Компанії та з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги (у рамках Послуги викупу товарів), перелік яких визначений цим Договором/веб-сайтом https://meest-shop.com/

  1.2. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за цим Договором, а також додаткові послуги оплачуються Клієнтом у доларах США через платіжні системи IPS, Plum

  Клієнт дає повну та безумовну згоду на списання коштів з банківської картки Клієнта за допомогою однієї з платіжних систем: IPS, Plum. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом (поповнення) Клієнтом Балансу викупу за допомогою платіжних систем, зазначених у цьому Договорі. До здійснення оплати через зазначені у цьому пункті платіжні системи Клієнт зобов'язується ознайомитись з умовами, правилами платіжних систем IPS, Plum.

  1.3. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку з Клієнтом буде вважатися його адреса електронної пошти, вказана Клієнтом під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно та належним способом у момент надсилання такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в особистому кабінеті Meest China Shop. Клієнт зобов'язується у разі зміни адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії support@meest.cn.

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до моменту отримання Товару Клієнтом або іншою особою, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  1.5. У момент приєднання до цього Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений (на веб-сайті https://meest-shop.com/) та погоджується з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії; Переліком товарів, заборонених до пересилання кур'єрськими службами; СУС Meest China Shop; політикою рекламації.

  Будь-які послуги Компанії надаються Клієнту на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання кур'єрськими службами, СУС Meest China Shop, Політикою рекламації, опублікованих на веб-сайті https://meest-shop.com/ .

  Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті https://meest-shop.com/ усі без винятку зміни, що вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання кур'єрськими службами, СУС Meest China Shop, Політики рекламації.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набувають чинності як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті https://meest-shop.com/. Компанія також має право повідомити Клієнта про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  1.6. Компанія має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором – для будь-якого з видів послуг Компанії.

  1.7. У разі повернення Компанією Клієнту будь-яких коштів, ці кошти автоматично повертаються на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  На вимогу Клієнта та за погодженням з Компанією повернення може бути здійснене на банківську картку Клієнта, для чого Клієнту необхідно написати лист Компанії – або на електронну пошту support@meest.cn, або у чат Компанії. Повернення здійснюється на ту картку, з якою було здійснено оплату.

  Для клієнтів-громадян України повернення коштів може бути здійснено на невалютну (гривневу) банківську картку Клієнта або на ту картку, з якої було здійснено оплату – на розсуд Компанії та з урахуванням чинних на момент повернення обмежень Національного банку України.

  Компанія має право повернути Клієнту кошти будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.

  1.8. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією цього Договору, не відшкодовуються Компанією, якщо інше не встановлено цим Договором.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоди, які можуть бути завдані йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, заподіяні Клієнту внаслідок використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, у тому числі, але не виключно: помилок, видалення файлів, зміни функцій веб-сайту https://meest-shop.com/; програмних дефектів, затримок у роботі веб-сайту https://meest-shop.com/; при передачі даних, при внесенні Компанією змін на веб-сайт https://meest-shop.com/ і т.п.

  1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, у тому числі, але не виключно: банків, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем, будь-яких перевізників, посередників, а також за дії Продавця стосовно Товару (зокрема, у частині пакування в одній посилці Товарів, які були замовлені та сплачені Клієнтом та іншими особами).

  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт використовуватиме свій Особистий кабінет Meest China Shop виключно персонально. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі/внаслідок надання Компанією послуг Клієнту, можливе лише Клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до цього Договору.

  Управління замовленнями Клієнт здійснює самостійно за допомогою функціоналу Особистого кабінету Meest China Shop.

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає лише консультаційні послуги Клієнту.

  1.13. Ця оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до цієї оферти в частині неможливе.

  РОЗДІЛ ІІ. ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ

  2.1. Компанія надає Клієнту послугу з придбання від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  2.2. Порядок замовлення Клієнтом Послуги викупу товарів:

  2.2.1. Клієнт, використовуючи веб-сайт https://meest-shop.com/ або самостійно в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com вибирає Товар, який він має намір придбати і який буде викуплений.

  2.2.2. Сторони домовилися, що Компанія починає виконання Послуги викупу товару для Клієнта з моменту отримання Компанією від Клієнта Ціну за дану послугу. Ціна оплачується Клієнтом у доларах США за допомогою платіжних систем: IPS, Plum.

  2.2.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що будь-який без винятку Товар, інформація про який розміщена на веб-сайті https://meest-shop.com/ не є власністю Компанії, Компанія не здійснює продаж чи постачання такого Товару. Клієнт також підтверджує, що йому зрозуміло, що на момент здійснення ним замовлення Товару через веб-сайт https://meest-shop.com/, Товар, розміщений в інтернет- магазинах www.taobao.com, www.1688.com , www.tmall.com, www.yangkedou.com, може відрізнятися від веб-сайту https://meest-shop.com/ за ціною, комплектністю, кольором, розмірами та будь-яким іншим можливим параметрам.

  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що можлива наявність зазначених невідповідностей зумовлена технологічною системою роботи веб-сайту https://meest-shop.com/ та можливих тимчасових затримок оновлення інформації при синхронізації з інформацією в інтернет- магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  2.2.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що Компанія не гарантує наявності обраного Клієнтом Товару в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com в тому числі – за розміром, кольором, якості та іншим можливим параметрам-це поза межами відповідальності та зобов'язань Компанії.

  2.2.5. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що у випадку, якщо якийсь із Продавців не матиме змоги доставити замовлений Клієнтом Товар, Компанія не матиме змоги надати Клієнту Послугу викупу товарів та цю послугу буде скасовано Компанією в односторонньому порядку.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.2.6. Клієнт несе повну і самостійну відповідальність за відповідність товару, який він придбав, умовам доставки будь-яких поштових служб, а також митного законодавства країни, в якій Клієнт знаходиться, включаючи габарити, вагу та зміст Товару, інші габарити та вагу поштової тари, необхідної для пересилання Товару Клієнту будь-якої поштової/ кур'єрської служби.

  2.2.7. При наданні Послуги викупу товарів, оформленої Клієнтом через функціонал «оплата друга» з веб-сайту www.1688.com Компанія не проводить переговори з Продавцем, не домовляється про повторну оплату або про ціну зі знижкою для Клієнта.

  2.2.8. При скасуванні Клієнтом замовлення на Послугу викупу товарів, оформленого через функціонал «оплата друга» на веб-сайті www.1688.com, повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливе лише після надання Клієнтом даних, що підтверджують повернення коштів на рахунок Компанії (Клієнт надає Компанії скрін) з веб-сайту www.1688.com з часом та сумою транзакції), а також після підтвердження надходження коштів на наш рахунок.

  При скасуванні Клієнтом замовлення, оформленого через функціонал «оплата друга», повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливе після надання Клієнтом скріншоту переказу Продавцем на рахунок Компанії та підтвердження надходження коштів.

  2.2.9. У разі невідповідності товарів, що надійшли, оформлених через функціонал «оплата друга» на веб-сайті www.1688.com, переговори з Продавцем та питання невідповідності Клієнт вирішує самостійно. Компанія не несе відповідальності за невідповідність товарів.

  2.2.10. Компанія не несе відповідальності у разі відправки Продавцем одного замовлення різними посилками, не повного відправлення замовлення, або надання одного трек-номера до замовлень різних Клієнтів. Для вирішення проблемної ситуації Клієнт звертається до Служби підтримки Компанії, на основі звернення створюється запит до Продавця.

  2.3. Порядок проведення розрахунків

  2.3.1. За Послугу викупу товарів Клієнт оплачує компанії ціну в доларах США. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом використання (поповнення) Клієнтом Балансу через платіжні системи IPS, Plum.

  2.3.2. При здійсненні Клієнтом будь-якого платежу на користь Компанії (у тому числі з використанням платіжних систем) Клієнт додатково оплачує всі можливі комісії платіжних систем, банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також будь-які інші можливі платежі (комісії), необхідні для здійснення оплат на користь Компанії за цим Договором.

  2.4. Права та обов'язки Компанії

  2.4.1. Компанія має право інформувати Клієнта про стадії виконання Послуги викупу товарів за допомогою оновлення статусів в Особистому кабінеті Meest China Shop або відправлення електронних повідомлень на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  У разі відсутності замовлених Клієнтом через Особистий кабінет Meest China Shop Товарів на складі Продавця, Компанія має право анулювати даний Товар із замовлення Клієнта, повідомивши про це останнього шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Клієнта, вказаного ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop або шляхом зміни статусу в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.4.2. У разі якщо Продавець у період 7-10 робочих днів не відправив Товар, внаслідок чого затримується надання послуги Клієнту, Компанія має право анулювати зазначений Товар із замовлення Клієнта та змінити статус замовлення на «Повернений». Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.5. Права та обов'язки Клієнта

  2.5.1. Клієнт зобов'язується своєчасно та в повному обсязі надавати достовірну інформацію, необхідну для надання Компанією Послуги викупу товарів. У разі нестачі такої інформації або сумнівів щодо її достовірності, Компанія має право призупинити надання Послуги викупу товарів до з'ясування необхідної інформації. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.2. Клієнт зобов'язується стежити за оновленням статусів своїх замовлень у власному кабінеті Meest China Shop.

  2.5.3. Клієнт зобов'язується негайно інформувати Компанію про будь-які зміни, що можуть вплинути на належне та своєчасне надання Компанією послуг Клієнту – з метою надання Компанії можливості оперативного реагування в рамках надання Компанії Послуги викупу товарів.

  2.5.4. Клієнт зобов'язується вчасно та в повному обсязі оплачувати Компанії Ціну за Послугу викупу товарів.

  2.5.5. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речовин, товарів, заборонених до перевезення, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для вчинення незаконних дій/злочинів.

  2.5.6. Клієнт має право з будь-яких питань, які у нього виникають у ході отримання послуги викупу товару, звертатися до Служби підтримки Компанії за допомогою дзвінка на вхідну лінію Компанії, листа на електронну пошту Компанії, повідомлень у чаті.

  2.5.7. Клієнт має право отримувати інформацію про надання Послуги викупу товарів у своєму Особистому кабінеті Meest China Shop.

  2.5.8. Клієнт має право в рамках Послуги викупу товарів (за додаткову плату) скористатися додатковими послугами Компанії, перелік яких наведено на веб-сайті https://meest-shop.com/ .

  2.5.9. Перед здійсненням замовлення на викуп Товару (Послуга викупу товару) Клієнт зобов'язується ознайомитися з правилами, умовами Продавця на його офіційному сайті.

  2.6. Умови повернення, обміну, розгляд претензій

  2.6.1. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на етапі оплати Компанією вартості Товару, Компанія зв'язується з Продавцем, на що Клієнт дає Компанії повне беззаперечне доручення та згоду.

  У разі якщо Продавець погоджується прийняти Товар назад, Компанія повертає Клієнту Ціну товару (за вирахуванням Комісії Компанії). У разі, якщо Продавець відмовляється прийняти повернення Товару, Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.2. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після оплати Компанією вартості Товару, сплачена Клієнтом Ціна останньому не повертається. У такому разі Компанія повідомляє Клієнта про місцезнаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки). Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не виступає продавцем Товару, тому Компанія не несе зобов'язань Продавця перед Клієнтом, пов'язаних із поверненням Товару та поверненням коштів Клієнту за Товар.

  2.6.4. У разі, якщо Компанія викупила не той Товар, який був обраний Клієнтом, Компанія оформлює повернення Товару Продавцю з повною компенсацією Клієнту Ціни за Послугу викупу товару. Повернення коштів Клієнту здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Компанії. Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.6.5. У випадку, якщо Компанія здійснила викуп Товару, але при здійсненні викупу не врахувала коментар Клієнта, Компанія має право власними силами зв'язатися з Продавцем та у разі, якщо Продавець приймає повернення Товару, оформити повернення.

  2.6.6. Усі операції з повернення/обміну Товару здійснюються у повній відповідності до умов Продавця, включаючи, але не обмежуючись термінами, процедурою та розміром компенсації. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.7. Будь-які претензії Клієнта приймаються Компанією на електронну пошту support@meest.cn або в чаті Компанії.

  2.7. Обмеження відповідальності

  2.7.1. Сторони домовилися, що у випадку, якщо фактична ціна Товару, що міститься на веб-сайті https://meest-shop.com/, при його замовленні Клієнтом відрізнятиметься від ціни, заявленої в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com Компанія при першій нагоді інформує про це Клієнта для підтвердження або скасування замовленого ним Товару. За відсутності можливості зв'язатися з Клієнтом це замовлення на викуп Товару вважається скасованим. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за якість Товару, відповідність цього Товару очікуванням Клієнта, а також за будь-які інші параметри, які не вказані в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou. com. Також Компанія не забезпечує придбані Клієнтом Товари гарантією (як за якістю, так і за терміном експлуатації) у будь-якій формі.

  2.7.3. Компанія має право відшкодувати збитки Клієнту за його заявою і лише у випадку, якщо збитки, що заявлені Клієнтом, є результатом помилок, допущених співробітниками Компанії. При цьому сума відшкодування не може перевищувати Комісію за послугу Компанії.

  2.7.4. Повернення коштів Клієнту на його запит (у випадках, встановлених цим Договором) проводиться Компанією тільки за вирахуванням усіх комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням коштів Клієнту.

  2.7.5. Переклад назви/опису Товару та його характеристик, перелік яких міститься на веб-сайті https://meest-shop.com/ здійснюється автоматично (сервісами Google Translate та Microsoft Bing). Претензії щодо неправильності перекладу (розуміння Клієнтом результатів перекладу) Компанією не розглядаються та не приймаються, так само як Компанія не несе відповідальності за помилковий вибір Клієнтом Товару внаслідок такого перекладу, а також Компанія не відшкодовує Клієнту збитки, шкоди, що виникли внаслідок цих обставин.

  Будь-яке зображення Товару (зокрема торговельних марок Товару), яке міститься на веб-сайті https://meest-shop.com/, публікується автоматично, як наслідок завантаження посилань на відповідні оголошення про продаж Товарів на веб-сайтах www.taobao.com, www.1688.com. Наявність зображень будь-якого Товару (у тому числі торгових марок Товару), на веб-сайті https://meest-shop.com/ зумовлено дією програмного забезпечення, а не діями Компанії щодо завантаження та розміщення зображень цих Товарів з метою безпосереднього їх продажу Компанією.

  2.7.6. Якщо обрані характеристики Товару та коментар Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop не відповідають один одному, то пріоритет надається характеристикам обраного Товару та інформації про Товар на веб-сайті Продавця, а коментар Клієнта вважається зазначенням можливої заміни Товару.

  У разі, коли у коментарі Клієнта зазначені характеристики Товару не є критерієм вибору Товару (Продавець не передбачає вибір даних характеристик), Товар вирушає на погодження згідно з інформацією, наданою Продавцем про Товар. Викуп товару відбувається після підтвердження Клієнтом. Якщо протягом 5 днів рішення від Клієнта не надходить, викуп Товару скасовується Компанією в односторонньому порядку без компенсації Клієнту будь- яких збитків, шкоди.

  2.7.7. При замовленні Клієнтом Товару, який відноситься до забороненого, Компанія має право відмовити у наданні Клієнту Послуги викупу товарів. Сторони домовилися в момент укладення цього Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  РОЗДІЛ ІІІ. ФОРС МАЖОР

  3.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс- мажорних обставин.

  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

  війна, загроза війни, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, у тому числі, але не виключно – блокада, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, військові, антитерористичні операції, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, революція, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи, пандемії, застосування біологічної/бактеріологічної зброї;

  запровадження у державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;

  виняткові погодні умови, у тому числі, але не виключно – стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган;

  анексія територій; окупація територій;

  експропріація, примусове вилучення майна, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;

  протиправні кримінальні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші незаконні дії третіх осіб, які можуть вплинути на виконання зобов'язань;

  збої в роботі мережі Інтернет, стільникового зв'язку, що виникли внаслідок відключення електрики, а також протиправних/злочинних дій третіх осіб щодо об'єктів критичної інфраструктури;

  нормативно-правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи зв'язку, банків.

  3.2. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта через направлення повідомлення до Особистого кабінету Meest China Shop або на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop. Якщо Клієнт зіткнувся з форс-мажорними обставинами, то він повідомляє про це Компанію на електронну пошту support@meest.cn.

  3.3. Документом, що підтверджує виникнення форс-мажорних обставин, є документ, виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що у випадку, якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, але й третій особі, яку Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.

  У разі якщо форс-мажорна обставина є загальновідомим фактом (безперечні обставини), надання будь-яких документів, що підтверджують форс-мажорні обставини, не потрібне (звільнення від доказування).

  Якщо форс-мажорні обставини тривали понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку. При цьому жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, шкоди.

  РОЗДІЛ IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  4.1. У разі виникнення суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  4.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством Польщі, а також із застосуванням норм законодавства Польщі та на території Польщі.

  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

  5.2. Клієнт дає повний та безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для уточнення будь- яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за цим Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання компанією своїх зобов'язань за цим Договором.

  5.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карток Клієнта, термінів дії цих карток, а також CVV кодів до цих карток. Усі зазначені дані зберігатимуться у платіжних системах, що використовуються для оплати послуг Компанії.

  5.4. Компанія не має бази персональних даних клієнтів, і ці дані не зберігає, а також не розповсюджує.

  РОЗДІЛ VI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  6.1. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Договорі з великої літери, є конкретними термінами та визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них у цьому Договорі як у одиничному, так і в множинному значенні.

  6.2. Цей Договір є укладеними між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop (акцепт).

  Договір діє з моменту його укладення до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  Компанія має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Такі зміни вносяться Компанією без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, а також згоди Клієнта чи погоджень з Клієнтом.

  У разі внесення змін до цього Договору Компанія публікує нову реакцію Договору (з урахуванням змін) на веб-сайті https://meest-shop.com/. Зміни вважаються такими, що набрали чинності з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті https://meest-shop.com/.

  Компанія наполегливо рекомендує Клієнту до здійснення будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії ознайомлюватися з цим Договором на веб-сайті https://meest-shop.com/. Здійснення Клієнтом будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії розцінюється Компанією як таке, що підтверджує ознайомлення та згоду Клієнта із внесеними Компаніями змінами до цього Договору та приєднання до цих змін.

  6.3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; особи, які уклали цей Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним та відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним; Договір не порушує громадський порядок; Договір не укладено під дією помилки, важкої обставини чи на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі однаково.

  6.4. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали цей Договір, перебувають у врівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладено на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VII: Реквізити Компанії:

  "Trade 44 Sp. z o.o."

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців 7

  Контактний телефон: 534-24-95-697

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663 REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223 EORI: PL5342495697

  Електронна пошта: trade44company@gmail.com ТЕЛ.: +48 146-818-484

Догори
0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

close icon
Помилка пошуку. Будь ласка, спробуйте знову

Meest Shop

Популярні товари